Pomiary elektryczne i nieelektryczne

PQube®3 – monitoring online jakości zasilania

PQube®3

Monitoring online jakości zasilania w sieciach inteligentnych z użyciem analizatorów PQube 3  w klasie A

Światowe sieci elektroenergetyczne ewoluują stopniowo w kierunku Smart Grids czyli sieci inteligentnych, w których inteligentne mierniki energii elektrycznej pozwolą na efektywne sterowanie i zarządzanie zasobami sieciowymi w celu min. zapewnienia wymaganej jakości zasilania. Inteligentny, usieciowiony monitoring online jakości zasilania to już rzeczywistość i konieczność.

OZE (Odnawialne Źródła Energii)

wraz z lokalnych źródłami o wysokiej efektywności i zerowej lub niskiej emisji CO2 znacząco komplikują to zagadnienie wprowadzając do sieci elektroenergetycznych szereg zmiennych i zjawisk, które wymagają coraz wyższej wbudowanej sieciowej inteligencji.

Obecnie prowadzi się na szeroką skalę badania tych nowych zjawisk w celu zaimplementowania nowych algorytmów zapewniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, w tym zapewnienie i utrzymanie wysokiej jakości energii elektrycznej.

Amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych ARPA-E finansuje obecnie badania prowadzone przez Kalifornijski Uniwersytet w Berkley w zakresie zjawisk pojawiających się w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych SN. Badania rozpoczęły się w kwietniu 2013 i są prowadzone przy użyciu komercyjnego systemu rozproszonego monitorowania parametrów energii elektrycznej PQube®3 produkowanego przez Power Sensors Ltd kalifornijską firmę będącą częścią Power Standards Laboratory (Laboratorium Standardów Energii Elektrycznej, obecnie POWERSIDE). System ten jest następcą pracującego również w Polsce systemu PQube Classic. Oba zaawansowane systemy monitorujące zostały stworzone na bazie zaplecza technicznego doliny krzemowej (Silicon Valley). Oprócz wszystkich funkcji typowych dla analizatora jakości zasilania, dzięki synchronizacji GPS, system PQube®3 posiada ciekawą funkcję: mikrosynchrofazora (microPMU) pozwalającą na pomiar przesunięć kątowych przebiegów elektrycznych z dokładnością 0,05º ( patrz www.pqubepmu.com).

Ta funkcja pozwala na użycie PQube®3 do badania skomplikowanych zjawisk eskalujących coraz mocniej w sieciach energetycznych, gdzie udział odbiorów energoelektronicznych oraz źródeł OZN i mikrogeneracyjnych staje się coraz większy. Z metrologicznego punktu widzenia niezbędna jest porównywalność i kompletność wyników pomiarowych dla istotnych parametrów energii elektrycznej. Przygotowywana nowa trzecia już edycja normy IEC 61000-4-30 (przeniesienie do części normatywnej parametrów prądowych) pozwoli na bilateralne rozstrzyganie kwestii spornych w zakresie zarówno dostaw i odbioru energii elektrycznej na bazie nie tylko normy EN/PN 50160, Rozporządzeń Ministerialnych czy też zapisów umownych, ale równieżInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Energetycznych publikowanych przez Spółki Dystrybucyjne, aby zapobiegać min. zniekształceniom (kontaminacji) harmonicznym czy zjawisku migotania. System rozproszonego monitorowania i sterowania jakością zasilania PQube®3 stanowi najnowszą odpowiedź na te wyzwania. System oferuje otwartą architekturę komunikacyjną, w tym szeroko stosowany przez energetykę zawodową protokół IEC 61850 zapewniając szybkie, odporne na zakłócenia i bezpieczne przesyłanie kluczowych danych pomiarowych i sygnałów sterujących.

Duża pamięć SD 2 x 8GB daje pewność, że nie zabraknie miejsca na zapis coraz większego strumienia danych pomiarowych reprezentującego coraz bardzie złożone zjawiska występujące w sieciach energetycznych. Szybkie próbkowanie do 1 MHz przebiegów nieustalonych i funkcja BlackBox pozwala na pewne zarejestrowanie najbardziej nieuchwytnych zjawisk sieciowych. Możliwość podłączenia sensorów wielkości nieelektrycznych w celu rejestracji sygnałów towarzyszących generacji, transmisji i rozdziału energii elektrycznych jest nieodzowne dla poprawnej analizy występujących zjawisk energoelektrycznych. System PQube® 3 pozwala na rejestrację: temperatury, wilgotności, ciśnienia, przyspieszenia/wibracji, momentu siły, natężenia oświetlenia, co pozwala stosować go w coraz bardziej zróżnicowanym krajobrazie OZN. PQube°3 posiada klasę pomiarowa 02s dla rozliczeń energii, co dodatkowo zwiększa jego atrakcyjność techniczną przy bardzo dobrym stosunku możliwości do ceny.

Dodatkowe infomacje: www.powerstandards.com oraz www.poltradetech.com